Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI

PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI


OBEC ŠENKVICE


Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na základe ust. § 18e zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva tieto

 
PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠENKVICE
Pravidlá kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Šenkvice
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach, v zmysle ustanovenia § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších sa dňa ....................., uznieslo na týchto Pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“):

 

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Postavenie hlavného kontrolóra, rozsah jeho kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).
(2) Tieto pravidlá kontrolnej činnosti upravujú:
a) Procesné fázy výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom,
b) práva a povinnosti kontrolného orgánu pri výkone kontrolnej činnosti,
c) práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a tretích osôb,
d) povinnosť spracovania dokumentácie z vykonaných kontrol.
(3) Na účely týchto pravidiel kontrolnej činnosti sa rozumie:
a) Kontrolným orgánom- hlavný kontrolór Obce Šenkvice (ďalej len „Obce“),
b) Kontrolovaným subjektom – subjekt, ktorý podlieha kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
c) Tretími osobami- právnické a fyzické osoby, ktoré majú ku kontrolovanému subjektu vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon kontroly,
d) Prizvanými osobami – zamestnanci iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzické osoby s ich súhlasom a súhlasom starostu Obce, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly.

§ 2
Príprava a priebeh kontroly

(1) Kontrolná činnosť prebieha v dvoch fázach:
a) Príprava kontroly
Kontrolný orgán určí zameranie, cieľ a časové rámce kontroly a odborne sa pripraví na výkon kontroly a to naštudovaním všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly. Ak si to povaha kontroly vyžaduje, kontrolný orgán vypracuje osobitnú metodiku na kontrolu.
b) Výkon kontroly
Jedná sa o samotnú kontrolnú činnosť. Hlavný kontrolór oznámi kontrolovanému subjektu výkon kontroly., jej zameranie, časový rámec a vymedzí, v čom bude spočívať povinnosť súčinnosti. V rámci fyzického výkonu kontroly kontrolný orgán preskúma kontrolované doklady, vyhodnotí ich súlad s kontrolnými kritériami. Následne oboznámi kontrolovaný subjekt s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením.
c) Záver kontroly
V rámci záverečnej fázy kontroly hlavný kontrolór vyhodnotí podané námietky kontrolovanému subjektu, preverí opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Kontrola je ukončená dňom zaslania správy kontrolovanému subjektu. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly, ktorej sa čiastková správa týka.

§ 3
Oprávnenia a povinnosti kontrolného orgánu

(1) Kontrolný orgán je v súvislosti s výkonom kontroly oprávnený v nevyhnutnom rozsahu:
a) vstupovať do objektov, zariadení, a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly,
b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu alebo od tretej osoby v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení a ostatných informácií,
c) vyžadovať od kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak,
d) vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote prijatie opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
e) vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný orgán odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné,
f) vyžadovať predloženie písomného zoznamu splnených opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom,
g) vyžadovať predloženie nového písomného zoznamu splnených opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.
(2) Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný:
a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a cieľ kontroly, termín začatia kontroly, ak by oboznámením o začatí kontroly mohlo dôjsť k zmareniu účelu kontroly, alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je povinný oznámenie urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
b) preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly, ktorým je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a na základe požiadavky kontrolovaného subjektu alebo tretej osoby umožniť nahliadnutie do preukazu totožnosti,
c) potvrdiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s kontrolou a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím,
d) vrátiť dokumentáciu v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. b) týchto pravidiel kontrolnej činnosti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú
potrebné na konanie podľa Trestného poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,
e) oboznámiť kontrolovaný subjekt s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy,
f) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehotám na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy,
g) zohľadniť opodstatnené námietky kontrolovaného subjektu v čiastkovej správe alebo v správe o neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť kontrolovanému subjektu v čiastkovej správe alebo správe,
h) zaslať čiastkovú správu alebo správu kontrolovanému subjektu,
i) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.
(3) Návrh čiastkovej správy alebo správy podľa ust. § 3 ods. 2 písm. e) týchto pravidiel kontrolnej činnosti sa považuje za doručený:
a) dňom doručenia alebo dňom prevzatia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy,
b) dňom odmietnutia jeho prevzatia, ak ho kontrolovaný subjekt odmietne prevziať,
c) uplynutím troch dní od jeho neúspešného doručenia kontrolovanému subjektu, a to ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu kontrolovanému subjektu.
(4) Hlavný kontrolór je povinný predložiť priamo na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva správu o výsledkoch kontroly. Správa o výsledku kontroly predkladaná obecnému zastupiteľstvu sa vyhotovuje ako informatívny materiál, ktorý v skrátenej forme sumarizuje predmet kontroly a jej účel, zistené skutočnosti, kontrolné zistenia, príčiny a škodlivé dôsledky zistených nedostatkov. Súčasťou správy o výsledkoch kontroly môžu byť aj opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a ich príčin prijaté hlavným kontrolórom Obce.
(5) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi Obce.
(6) Kontrolný orgán je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru, vykonávania prác vo verejnom záujme alebo výkonu činnosti.

§ 4
Oprávnenia a povinnosti kontrolného subjektu

(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený:
a) vyžadovať od hlavného kontrolóra preukázanie sa písomným poverením na vykonanie kontroly, ktorým je plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a vyžadovať nahliadnutie do preukazu totožnosti,
b) vyžadovať od kontrolného orgánu potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon kontroly,
c) podať v lehote určenej hlavným kontrolórom písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy neuplatní nárok námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku za akceptované,
d) vyžadovať od hlavného kontrolóra zaslanie čiastkovej správy alebo správy.
(2) Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:
a) vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámiť pri začatí kontroly hlavného kontrolóra s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
c) umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok, alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti,
d) predložiť hlavnému kontrolórovi na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly,
e) predložiť v lehote určenej hlavným kontrolórom vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát a pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s predmetom kontroly,
f) vydať na vyžiadanie hlavného kontrolóra písomné potvrdenie o ich úplnosti,
g) poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly,
h) prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
i) predložiť hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
j) prepracovať a predložiť v lehote určenej hlavným kontrolórom písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku, uvedených v čiastkovej správe alebo v správe, ak oprávnená osoba vyžadovala ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu prepracovaných opatrení.

§ 5

Predpojatosť

(1) Prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť hlavnému kontrolórovi.
(2) Vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti prizvaných osôb na kontrolu podať písomné námietky hlavnému kontrolórovi s uvedením dôvodu, ak má pochybnosti o ich nepredpojatosti. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(3) Prizvané osoby, ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa ods. 2, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(4) Hlavný kontrolór je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do troch pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil.
(5) Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahujú všeobecne záväzné predpisy o správnom konaní.

§ 6
Dokumentácia z vykonaných kontrol

(1) Dokumentáciu z vykonaných kontrol tvoria:
a) návrh správy o výsledku kontroly alebo návrh čiastkovej správy,
b) správa o výsledku kontroly a čiastková správa.
(2) O zistených nedostatkoch z kontroly hlavný kontrolór vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrhu správy a čiastkovú správu alebo správu.
(3) Ak neboli zistené žiadne nedostatky, hlavný kontrolór vypracuje iba čiastkovú správu alebo správu.
(4) Čiastková správa sa môže vypracovať iba ak:
a) je potrebné skončiť kontrolu v časti predmetu kontroly,
b) je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, alebo
c) kontrola sa vykonáva vo viacerých kontrolovaných subjektoch.
(5) Správa a čiastková správa obsahuje najmä:
a) označenie hlavného kontrolóra – titul, meno, priezvisko hlavného kontrolóra a prizvaných osôb,
b) označenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet a cieľ kontroly,
d) kontrolované obdobie,
e) miesto a čas vykonania kontroly,
f) dátum vyhotovenia správy alebo čiastkovej správy,
g) titul, meno, priezvisko a podpis hlavného kontrolóra a prizvaných osôb,
h) dátum a podpis potvrdzujúci vrátenie dokladov zo strany hlavného kontrolóra,
i) dátum a podpis potvrdzujúci prevzatie správy alebo čiastkovej správy kontrolovaným subjektom, alebo dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou alebo čiastkovou správou.
(6) Návrh správy alebo čiastkovej správy obsahuje najmä:
a) označenie hlavného kontrolóra – titul, meno, priezvisko hlavného kontrolóra a prizvaných osôb,
b) označenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet a cieľ kontroly,
d) kontrolované obdobie,
e) miesto a čas vykonania kontroly,
f) úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení, opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
g) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky,
h) lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, k lehote na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného oznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
i) lehota na predloženie prijatých opatrení na náprav zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
j) lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
k) dátum vyhotovenia návrhu správy alebo čiastkovej správy,
l) dátum a podpis potvrdzujúci vrátenie dokladov zo strany hlavného kontrolóra,
m) dátum a podpis potvrdzujúci prevzatie návrhu správy alebo návrhu čiastkovej správy kontrolovaným subjektom, alebo dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s návrhom správy alebo návrhom čiastkovej správy.
(7) Hlavný kontrolór je povinný doručiť kontrolovanému subjektu návrh správy alebo návrh čiastkovej správy a vyžiadať si od neho v lehote ním určenej písomné námietky k:
a) zisteným nedostatkom,
b) navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam,
c) lehote na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
d) lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy alebo v návrhu čiastkovej správy,
(8) Ak kontrolovaný subjekt k zisteným nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, k lehote na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote
na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy alebo v návrhu čiastkovej správy:
a) v lehote určenej hlavným kontrolórom nevznesie námietky, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania alebo opatrenia, ako aj lehoty na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy alebo v návrhu čiastkovej správy, za akceptované,
b) v lehote určenej hlavným kontrolórom vznesie písomné námietky má hlavný kontrolór povinnosť preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehotám na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy alebo v návrhu čiastkovej správy,
c) zohľadniť opodstatnené námietky v správe alebo v čiastkovej správe alebo neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť kontrolovanému subjektu v správe alebo v čiastkovej správe.
(9) Správa alebo čiastková správa vypracovaná podľa ods. 8 písm. c) obsahuje najmä:
a) označenie hlavného kontrolóra – titul, meno, priezvisko hlavného kontrolóra a prizvaných osôb,
b) označenie kontrolovaného subjektu,
c) predmet a cieľ kontroly,
d) kontrolované obdobie,
e) miesto a čas vykonania kontroly,
f) dátum doručenia návrhu správy alebo návrhu čiastkovej správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu,
g) Informáciu o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam, k lehote na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob vysporiadania týchto námietok,
h) opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s odporúčaniami alebo opatreniami navrhnutými na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok,
i) zoznam príloh preukazujúcich nedostatky,
j) lehota na predloženie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
k) lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
l) dátum vyhotovenia správy alebo čiastkovej správy,
m) titul, meno, priezvisko a podpis hlavného kontrolóra a prizvaných osôb,
n) dátum a podpis potvrdzujúci vrátenie dokladov zo strany hlavného kontrolóra,
o) dátum a podpis potvrdzujúci prevzatie správy alebo čiastkovej správy kontrolovaným subjektom, alebo dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou alebo čiastkovou správou.

§ 7
Ukončenie kontroly

(1) Kontrola je ukončená dňom zaslania správy alebo dňom prevzatia správy. Zaslaním čiastkovej správy alebo dňom prevzatia čiastkovej správy je skončená tá časť, ktorej sa čiastková správa týka.
(2) Ak sú po ukončení kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, čiastková správa alebo správa sa opraví a časť čiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zašle kontrolovanému subjektu a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa alebo správa zaslaná.

§ 8
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly

(1) Hlavný kontrolór predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí správu o výsledkoch kontroly.
(2) Správa o výsledkoch kontroly predkladaná obecnému zastupiteľstvu sa vyhotovuje ako verejný informatívny materiál, ktorý v skrátenej forme sumarizuje predmet kontroly a jej účel, zistené skutočnosti, kontrolné zistenia, príčiny a škodlivé dôsledky zistených nedostatkov. Súčasťou správy o výsledkoch kontroly môžu byť aj opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a ich príčin prijaté vedúcim kontrolovaného subjektu.

§ 9
Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Dokumentácia z vykonaných kontrol a správy o výsledkoch kontroly predkladané na obecné zastupiteľstvo sú úradnými písomnosťami, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov. Vyhotovujú sa v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých sa jedno vyhotovenie odovzdáva kontrolovanému subjektu, jedno starostovi obce a jedno vyhotovenia si necháva kontrolný orgán. Ich ďalšie rozširovanie je bez súhlasu hlavného kontrolóra neprípustné.
(2) Poskytovanie informácií o priebežných zisteniach počas výkonu kontroly je neprípustné.

§ 10
Záverečné ustanovenia

(1) Tieto pravidlá boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4-III./OZ/2016 zo dňa 30.06.2016 a nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2016.
V Šenkviciach, dňa 06.05.2016 ...............................................

 

Mgr. Peter Fitz
Starosta Obce Šenkvice

 

PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI